Niepołomicki Alarm Smogowy

SMOG. NASZ WSPÓLNY PROBLEM

Według Światowej Organizacji Zdrowia Niepołomice należą do miast o najgorszym powietrzu w Unii Europejskiej. W sezonie grzewczym stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zanieczyszczenia z pieców i kotłów opalanych węglem, drewnem, a zdarza się, że i śmieciami. Tempo wymiany urządzeń grzewczych w naszej gminie jest zbyt wolne, dlatego postanowiliśmy nagłośnić problem. Tym bardziej, że dostępne są pieniądze z programów Czyste Powietrze i Stop Smog oraz ekodoradcy, którzy pomagają w uzyskaniu i rozliczaniu dotacji. Ogrzewanie domów przestarzałymi kotłami węglowymi oraz niskiej jakości paliwem jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale również niewygodne. Zapraszamy do obejrzenia filmu „Smog – nasz wspólny problem”. Film powstał dzięki dotacji z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

PISMA I DOKUMENTY

Pismo w sprawie działań antysmogowych w gminie - 2020.

Odpowiedź na pismo w sprawie działań antysmogowych w gminie - 18.11.2020.

Gminny Program Niskoemisyjny Gminy Niepołomice - sierpień 2019

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W związku z fatalną jakością powietrza w naszej gminie postanowiliśmy, wzorem innych miast, założyć Niepołomicki Alarm Smogowy (NAS). Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w dniu 13.02.2019 r. w Laboratorium Aktywności Społecznej. Ustaliliśmy, że będziemy działać jako grupa nieformalna, zrzeszająca mieszkańców i lokalne organizacje.

Uczestnicy spotkania organizacyjnego

W lutym 2019 r. dołączyliśmy do ruchu społecznego Polski Alarm Smogowy. PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli. Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

 1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno-bytowym.
 2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku.
 3. Wprowadzenie regulacji umożliwiających samorządom określanie obszarowych wymagań emisyjnych wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki.
 4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne).
 5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki.
 6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków.
 7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji.
 8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych.
 9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych.
 10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.
 11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Niepołomickiego Alarmu Smogowego zapraszamy do grupy dyskusyjnej Niepołomickiego Alarmu Smogowego - www.facebook.com/groups/2404576382946497/.

W dniu 04.03.2019 r. zorganizowaliśmy spotkanie pt. UWAGA! SMOG w NIEPOŁOMICACH! na nasze pytania dotyczące jakości powietrza w gminie odpowiadali przedstawiciele Referatatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Straży Miejskiej w Niepołomicach. Relacja ze spotkania dostępna jest tutaj .

Plakat informacyjny

W dniu 25.03.2019 r. spotkaliśmy się z Romanem Ptakiem, burmistrzem gminy Niepołomice. Rozmawialiśmy o niewystarczających działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza oraz wręczyliśmy petycję z apelem o intensyfikację walki ze smogiem. Petycję podpisało ponad 10 000 mieszkańców aglomeracji krakowskiej, w tym wielu mieszkańców naszej gminy.

Wręczanie petycji

W dniu 10.04.2019 przedstawiciele Niepołomickiego Alarmu Smogowego, Czernichowskiego Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego, Skawińskiego Alarmu Smogowego, Wielickiego Alarmu Smogowego oraz Zabierzowskiego Alarmu Smogowego wręczyli wicemarszałkowi województwa małopolskiego Tomaszowi Urynowiczowi petycję w sprawie działań na rzecz poprawy powietrza w podkrakowskich gminach podpisaną przez ponad 10 tysięcy osób. Przedstawiciele Alarmów Smogowych opisali wicemarszałkowi problemy walki ze smogiem w ich gminach, zwracali uwagę na niewystarczającą kontrolę palenisk, małą liczbę wymienionych pieców, niski poziom gazyfikacji, na niedostosowane szkoły do tego, żeby mieć oczyszczacze powietrza itp. Alarmy Smogowe zwróciły uwagę na przekroczenia jakości powietrza wynoszące nawet 1000%. Zgłoszony został postulat wprowadzenia zakazu instalowania kotłów grzewczych na paliwa stałe w nowo powstających budynkach. Wicemarszałek zapewnił, że w tym roku rozpoczną się prace nad nowym programem ochrony powietrza w województwie. Zadeklarował pomoc ekspercką dla gmin. Tomasz Urynowicz omówił jak obecnie działa system oceniania danej gminy z jej działania na rzecz poprawy powietrza. Wicemarszałek przekazał informację, że dla gmin tworzących Krakowski Obszar Funkcjonalny na wymianę palenisk zostanie przesunięta z budżetu Krakowa kwota 19 mln zł.

Wręczanie petycji

Fundacja Lepsze Niepołomice
ADRES:

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7
32-005 Niepołomice
NIP: 683 20 90 100

 • 730-778-394
 • lepszeniepolomice@gmail.com
Top