Przejdź do treści

Niepołomicki Alarm Smogowy

Zobacz, czym oddychasz!

Według Światowej Organizacji Zdrowia Niepołomice należą do miast o najgorszym powietrzu w Unii Europejskiej. W sezonie grzewczym stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zanieczyszczenia z pieców i kotłów opalanych węglem, drewnem, a zdarza się, że i śmieciami. Tempo wymiany urządzeń grzewczych w naszej gminie jest zbyt wolne, dlatego postanowiliśmy nagłośnić problem. Tym bardziej że dostępne są pieniądze z programów Czyste Powietrze i Stop Smog oraz ekodoradcy, którzy pomagają w uzyskaniu i rozliczaniu dotacji.

Na zdjęciu mężczyzna stojący na tle baneru informującym o nieczystym powietrzu, trzymający transparent.

Ogrzewanie domów przestarzałymi kotłami węglowymi oraz niskiej jakości paliwem jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale również niewygodne. Zapraszamy do obejrzenia filmu „Smog – nasz wspólny problem”. Film powstał dzięki dotacji z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Czym się zajmujemy?

W związku z fatalną jakością powietrza w naszej gminie postanowiliśmy, wzorem innych miast, założyć Niepołomicki Alarm Smogowy (NAS). Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w dniu 13.02.2019 r. w Laboratorium Aktywności Społecznej. Ustaliliśmy, że będziemy działać jako grupa nieformalna, zrzeszająca mieszkańców i lokalne organizacje.

W lutym 2019 r. dołączyliśmy do ruchu społecznego Polski Alarm Smogowy. PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli. Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

 1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno-bytowym.
 2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku.
 3. Wprowadzenie regulacji umożliwiających samorządom określanie obszarowych wymagań emisyjnych wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki.
 4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne).
 5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki.
 6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków.
 7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji.
 8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych.
 9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych.
 10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.
 11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Niepołomickiego Alarmu Smogowego zapraszamy do grupy dyskusyjnej Niepołomickiego Alarmu Smogowego – https://www.facebook.com/niepolomickialarmsmogowy/.