Przejdź do treści

Statut Fundacji „Lepsze Niepołomice”.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Paragraf 1

Fundacja „Lepsze Niepołomice”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Paragraf 2

 1. Siedzibą Fundacji są Niepołomice.
 2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


Paragraf 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział ll. Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie upowszechniania różnych form działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej i społecznej, a w szczególności:

 1. Inicjowanie postaw twórczych i tworzenie warunków do rozwijania potencjału twórczego;
 2. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja szeroko rozumianej działalności artystycznej i kulturalnej;
 3. Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;
 4. Tworzenie programów społeczno- edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii;
 5. Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia;
 6. Promowanie idei ochrony dóbr kultury i dziedzictwa;
 7. Wsparcie i promocja turystyki;
 8. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja i realizacja badań naukowych osób podejmujących i projektów edukacyjnych, szkoleń edukacyjnych dla grup i umacniających inicjatywy kulturalne i społeczne;
 9. Współpraca ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, mediami, administracją publiczną;
 10. Promocja i organizacja wolontariatu;
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także animatorów kultury i grup wykluczonych;
 12. Działalność na rzecz wspierania, rozwijania i umacniania aktywności społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej;
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
  naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizyczneji sportu, ochrony środowiska , dobroczynności , ochrony zdrowia i pomocy społecznej , rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


Paragraf 5

 1. Fundacja realizuje swe cele przez:
  1. Organizowanie warsztatów, wystaw, wykładów , pokazów, parad, dyskusji, koncertów, spektakli, festiwali, plenerów, konkursów, konferencji, spotkań, szkoleń , prelekcji, sympozjów, korepetycji, projekcji filmowych , wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych;
  2. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych , wymian międzynarodowych wewnątrz kraju, staży , spotkań , wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu;
  3. Działalność o charakterze szkoleniowym oraz działalność edukacyjną w kraju i za granicą ;
  4. Działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną materiałów związanych z kulturą i sztuką ;
  5. Publikowanie książek , czasopism i innych materiałów ;
  6. Działalność translatorską w zakresie zgodnym z celami statutowym;
  7. Inicjowanie oraz koordynację programów rezydencjalnych dla artystów, kuratorów i animatorów kultury;
  8. Prowadzenie pracowni artystycznych;
  9. Współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującym i się edukacją , kulturą , rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;
  10. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych ;
  11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
  12. Współpracę z władzami państwowymi , samorządowymi , unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi;
  13. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych;
  14. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym , jak również finansowanie stypendiów;
  15. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji;
  16. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;
  17. Prowadzenie działań charytatywnych;
  18. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą ;
  19. Organizację pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży ;
  20. Działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji;
  21. Organizację i prowadzenie biura i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji;
  22. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;
  23. Adaptację budynków, także zabytkowych na cele kulturalne i społeczne.
 2. Cele Fundacji mogą ulec zmianie.

Rozdział lll. Majątek i dochody Fundacji

Paragraf 6

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski , na który składa się kwota przekazana przez Fundatora w wysokości 1 OOO zł (słownie ]eden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku Fundacji,
  e) odsetek bankowych.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe.
 5. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2 pkt. 1.1 i 1.2 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców lub donatorów co do przeznaczenia przekazywanych Fundacji sum pieniężnych oraz środków rzeczowych.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

Paragraf 7

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Paragraf 8

 1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 2. Fundator może być prezesem Fundacji.


Paragraf 9

 1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji, pełni on funkcję Prezesa Zarządu .
 2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa), podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Fundacji.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

Paragraf 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub • odwołać członków Zarządu , osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu , uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyśinej ,
  c) śmierci członka Zarządu .

6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.

Paragraf 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz .
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  c) realizacja celów statutowych,
  d) sporządzanie planów pracy i budżetu ,
  e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  g) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
  h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
  i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji.


Paragraf 12 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną , a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu .
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa Zarządu .

Rozdział VI. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

Paragraf 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu .

Rozdział VII. Zmiana Statutu

Paragraf 14 

 1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 2. Zmiana celu działania Fundacji wymaga zgody Fundatora.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

Paragraf 15 

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji winien być przekazany na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Pobierz Statut (.pdf 580kb)

Sprawozdania Fundacji Lepsze Niepołomice